Przygotuj się do zmian!

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych

Zapraszamy na konferencję, podczas której doświadczeni eksperci omówią wyzwania przed jakimi stoją z jednej strony osoby odpowiedzialne za zamówienia, zakupy i inwestycje w instytucjach istotnych dla bezpieczeństwa publicznego państwa, a z drugiej wykonawcy i dostawcy.

Odmienność szczegółowych procedur, konieczność ochrony informacji i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw sprawia, że kategoria tych zamówień obejmujących zakupy sprzętu, usług oraz robót budowlanych różni się wyraźnie od zamówień w innych dziedzinach i wymaga osobnej uwagi.

Konferencja przygotowana jest z myślą o:

  • jednostkach organizacyjnych MON
  • innych podmiotach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego – m.in., służbach specjalnych, porządkowych i granicznych, jednostkach PSP, więziennictwie, sądach i prokuraturach
  • przedsiębiorstwach prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, których organem założycielskim jest skarb państwa lub nadzór sprawuje MON, MR, MAP
  • jednostkach badawczo-rozwojowych
  • firmach realizujących obrót towarami, technologiami oraz usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa i ich podwykonawców
  • podmiotach doradzających zamawiającym i wykonawcom

Harmonogram

24.02.2021 r.

Otwarcie Konferencji

9.00

1.

Zastosowanie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

9.15–10.00

- zakres pojęcia zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
- zastosowanie w tym zakresie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
- zaliczenie konkretnego zamówienia do kategorii zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
- wyłączenie zasady jawności postępowania

2.

Tryby prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

10.00–10.45

- najważniejsze zagadnienia charakteryzujące odrębność postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
- omówienie najważniejszych zmian w poszczególnych trybach

Przerwa

10.45-11.05

3.

Rozwiązania w zakresie umów w sprawach zamówień publicznych

11.05–11.50

- charakterystyka regulacji w zakresie formy oraz treści zawieranych umów
- omówienie obowiązkowych postanowień
- omówienie postanowień niedozwolonych
- zasady waloryzacji ceny

4.

Podwykonawstwo

11.50–12.35

- regulacje ustawowe dotyczące podwykonawstwa
- specyfika podwykonawstwa w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
- omówienie wprowadzonych zmian w zakresie relacji z podwykonawcami
- regulacje dotyczące postanowień umownych w umowach z podwykonawcami

5.

Środki ochrony prawnej

12.35–13.20

- regulacje dotyczące postępowania odwoławczego
- postępowanie skargowe
- omówienie wprowadzonych zmian

Przerwa

13.20-13.50

6.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

13.50–14.35

- regulacje w zakresie pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów
- omówienie wprowadzonych zmian
- mediacja i koncyliacja – omówienie zasad
- przykłady

7.

Kontrola udzielania zamówień publicznych oraz związane z nią ryzyka

14.35–15.20

- nowa regulacja w obszarze kontroli udzielania zamówień
- utworzenie Komitetu do spraw Kontroli Zamówień Publicznych
- nowe kompetencje Prezesa UZP
- możliwe negatywne konsekwencje wyników kontroli

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15.20-15.30

Zgłoś udział w najniższej cenie!

Masz czas do 17.02.2021 r.

Prelegenci

Doświadczeni eksperci z kancelarii KW Kruk i Wspólnicy

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz indywidualny link do platformy. Zarejestruj się i sprawdź czy Twoje urządzenie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizatorzy

Poznajmy się!

Koordynator ds. Zgłoszeń

Jolanta Suska

71 797 48 40

jolanta.suska@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

71 798 48 40

71 798 48 48

oib@przetargipubliczne.pl

Zgłoś udział w najniższej cenie!

Wydawca miesięcznika „Przetargi Publiczne”
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005